Статьи в научных журналах и сборниках


1.  Федечко, С.А. Некоторые аспекты Балканского кризиса 20-го века / С.А. Федечко // Оценка эколого-мелиоративных мероприятий в зоне Белорусского Полесья в условиях рыночных отношений : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет, Пинский филиал. - Минск : БГЭУ, 2001. – Вып. II. – С. 300-304.
 
2. Фядзечка, С.А. Беларусы як нацыянальная меншасць у кантэксце Версальскай сістэмы/ С.А. Фядзечка //  Заходні рэгіён Беларусі вачыма гісторыкаў і краязнаўцаў : зборнік навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы", Кафедра гісторыі Беларусі; [рэдкалегія: А. А. Каваленя і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 120-123.
 
3. Фядзечка, С.А. Фарміраванне пазіцый беларускай меншасці ў польскай дзяржаве ў 1919–1921 гг. / С.А. Фядзечка  //  Европа : актуальные проблемы этнокультуры: материалы Междунар. науч.-теорет. конф., г. Минск, 27 апр. 2007 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. В. В. Тугай (отв. ред.) и др. – Минск : БГПУ, 2007.  –  С. 50 – 54.
 
4.  Фядзечка,  С.А. Нелегальная эміграцыя ў беларуска-польскім памежжы ў міжваенны час / С. Фядзечка // Гісторыя: праблемы выкладання. "У дапамогу педагогу": навукова-метадычны часопіс. – 2007. – № 8. – С. 45-48.

5. Фядзечка, С.А. Нелегальная эміграцыя паміж БССР і Польшчай у 1929-1933 гг. / С.А. Фядзечка // Гісторыя: праблемы выкладання. "У дапамогу педагогу": навукова-метадычны часопіс. – Мінск,  2008  – № 2  – С. 35–43.
 
6. Фядзечка, С.А. Рух насельніцтва ў беларуска-польскім памежжы ў міжваенны час / С.А. Фядзечка  //  Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук.  Bulletin of Palesky state university.  Series in social sciences and humanities: научно-практический журнал. – 2008. –  № 2 – С. 59-63.

7. Фядзечка, С.А.   //  Состояние и развитие методологических исследований в исторической науке Республики Беларусь и Российской Федерации : сб. науч. ст. / М-во образования Респ. Беларусь, УО «Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы» ; редкол. : А. Н. Нечухрин (отв. ред.), Г. В. Васюк, Е. И. Мелешко. – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2008. –  С. 113 – 119.
 
8. Фядзечка, С.А. Траснпартная інфраструктура Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг. / С.А. Фядзечка // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Респ. ин-т высш. школы ; под ред. В.Ф. Беркова. – Минск, 2011. –  Вып. 11 (17). – Ч. 1. – С. 282-287.

9. Фядзечка, С.А. Месца беларускай меншасці ў некаторых сацыяльна-эканамічных працэсах ІІ Рэчы Паспалітай / С. А. Фядзечка // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сборник научных статей по материалам III Международной научной конференции, Пинск, 30 ноября - 01 декабря 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет"; под ред. Р.Б. Гагуа. – Пинск : ПолесГУ, 2018. – Вып. 3. – С. 223-226.