Научные издания


Диссертация, автореферат диссертации

Недобєга, О. О. Моніторинг і стимулювання соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 /  Недобєга Олена Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2012. - 257 арк. : рис., табл.


Монографии, главы и разделы из монографий

1. Недобєга1,  О.О. Визначення ефективності податкового регулювання з урахуванням галузевої спеціалізації регіону / О.О. Недобєга // Податкове регулювання в умовах депресивних регіонів: монографія / [Колектив авторів]; [За наук. ред. Т.В. Калінеску]. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – С. 70-83.

2. Недобєга, О.О. Управління соціально-економічним розвитком підприємств на основі кластерного підходу як дієвий шлях зменшення тінізації економіки України / О.О. Недобєга // Податкові новації та стимули економічного розвитку: монографія / [Колектив авторів]; кер. авт. колективу і наук. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 113-121.

3. Nedobega, Y.  Conflicts of interests of companies and regional governments in Ukraine / Y. Nedobega  // Confligo: Conflict in a Society in Transition: monography / [Edited by Doris A.Segal and Istvan Andras]. – Hungary: Dunaujvaros College Press, 2011. – P. 183-199.

4. Калінеску, Т.В. Інновації у соціально-економічному розвитку підприємств регіону: монографія / Т. В. Калінеску, О. О. Недобєга, М. О. Наталенко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. - 270 с. : рис., табл.

5. Гречишкіна,  О.О. Податкові конфлікти в умовах гармонізації податкової системи України / О.О. Гречишкіна // Національний податковий простір: пріоритети та суспільні цінності: монографія / [Колектив авторів]; за нак. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – Розділ 2, подрозділ 2.2. - С. 70-80.

6. Калінеску, Т.В. Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємств/ Т. В. Калінеску, О. О. Недобєга // Забезпечення інвестиційної привабливості підприємства: монографія / [Колектив авторів]; за нак. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 100-104.

7. Недобєга О.О. Інформаційно-аналітичний базис оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / О.О. Недобєга,  В.В. Долгіх  // Забезпечення інвестиційної привабливості підприємства: монографія / [Колектив авторів]; за нак. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 54-87.

8. Недобєга,  О.О. Методи оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / / О.О. Недобєга, Д.О. Квітковський // Забезпечення інвестиційної привабливості підприємства: монографія / [Колектив авторів]; за наук. ред. Т.В. Калінеску. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 87-100

9. Недобєга, О.О. Податкова політика як компонента системи соціальної безпеки України  / О.О. Недобега // Податкова політика: стратегія соціального розвитку: монографія / [колектив авторів]; за наук. ред. Т.В. Калінеску. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 170-178.

10. Недобєга, О.О.  Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні / О.О. Недобєга, М.І. Кулєшина // Податкова політика: стратегія соціального розвитку: монографія / [колектив авторів]; за наук. ред. Т.В. Калінеску. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 235-244.

11. Гречишкіна, О.О. Визначення інноваційного потенціалу та інноваційної ємності підприємства / О.О. Гречишкіна, Ю.А. Романовська // Активізація інноваційної діяльності підприємств: монографія / [Колектив  авторів];  за  наук.  ред.  Т.  В.  Калінеску. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 16-25.

12. Гречишкіна, О.О. Оцінювання ефективності активізації інноваційної діяльності підприємств / О.О. Гречишкіна, А.О. Фоменко // Активізація інноваційної діяльності підприємств: монографія / [Колектив  авторів];  за  наук.  ред.  Т.  В.  Калінеску. – Луганськ:  Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 128-140.

13. Лихоносова, Г.С.  Управління знаннями як основа активізації інноваційної діяльності підприємств / Г.С. Ліхоносова, О.О. Гречишкіна // Активізація інноваційної діяльності підприємств: монографія / [Колектив  авторів];  за  наук.  ред.  Т.  В.  Калінеску. – Луганськ:  Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 37-51.

14. Гречишкіна, О.О. Активізація соціального інвестування як фактор стимулювання регіонального розвитку / О.О. Гречишкіна, В.А. Чеботарьов // Постулати минулого та перспективи реалізації бюджетно-податкової політики : монографія / [Колектив авторів]; за наук. ред. Т.В. Калінеску. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. – Розділ 3, гл. 3.1. – С. 72-81. 

15. Гречишкина, Е.А. Инновации и знания: кластерный подход к региональному развитию / Е. А. Гречишкина // Региональный инновационный кластер: концепции, опыт, проблемы, перспективы развития : монография / УО "Полесский государственный университет"; Т.В. Божидарник [и др.]; под науч. ред. Л.Е. Совик, Т.В. Божидарник. - Пинск : ПолесГУ, 2016. - Гл. 3. - С. 43-49.

16. Гречишкина, Е.А. Инновационная деятельность как механизм повышения конкурентоспособности предприятий индустрии гостеприимства / Е. А. Гречишкина, И. В. Голенчук // Экономическое стратегирование в новых реалиях: механизмы, инструменты, технологии : монография / Южный федеральный университет; под. общей ред. Л.Г. Матвеевой, О.А. Черновой. - Таганрог : Изд-во ЮФУ, 2016. - С. 206-212.

17. Гречишкина, Е.А. Реклама как основной инструмент повышения конкурентоспособности туристического предприятия / Е. А. Гречишкина, В. С. Аринович // Экономическое стратегирование в новых реалиях: механизмы, инструменты, технологии : монография / Южный федеральный университет; под. общей ред. Л.Г. Матвеевой , О.А. Черновой . - Таганрог : Изд-во ЮФУ, 2016. - С. 202-206.

18. Гречишкина, Е.А. Роль маркетинга дестинаций в развитии туризма / Е. А. Гречишкина // Сфера обращения: проблемы и перспективы развития : коллективная монография / Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономи­ческий университет им. Г.В. Плеханова». - Пермь, 2016. - С. 214-227.

19. Оцінювання наслідків функціонування паралегального сектору / О.О. Гречишкіна, Г.С. Ліхоносова, Ю.Ю. Д'яченко, І.В. Хмеленко // Механізм відтворення соціально-економічного потенціалу країни : монографія / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля; за ред. Калінеску Т. В. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. - С. 32-78. 

20. Васильченко, А. О. Особенности развития туризма в западных районах Припятского Полесья / А. О. Васильченко, Е. А. Гречишкина, Т. А. Хвагина // Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь : монография / Национальный университет водного хозяйства и природопользования; под ред. А. Ю. Якимчук. – Ровно; Пинск; Варшава : НУВХП, 2017. – Раздел 3. Биотехнологии и проблемы сбалансированного природопользования: социальный, экономический и экологический аспекты, § 3.5. – С. 187-225. – Библиогр. в конце ст. 

21. Перспективы формирования инновационных кластеров в Брестской области / А. О. Васильченко, Е.А. Гречишкина, И.Э. Еленская, С.А. Демьянов // Бизнес-образование в креативной экономике: инструменты, модели, технологии : [коллективная монография] / УО «Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2019. – Глава 2. Раздел 2.1. – С. 36-55. 

22. Чеботарев, В.А. Финансирование устойчивого развития туризма в Республике Беларусь  / В. А. Чеботарев, Е. А. Гречишкина // Беларусь – Украина: многовекторные направления развития туризма в регионах : монография / Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет"; [авт. кол.: Аксенчик Н.В., Андриевич А.М., Антоненко И.Я. и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2020. - Раздел 2, глава 2.6. - С. 111-120.


1 С 2009 г. по 2014 г. Гречишкина Е.А. печаталась под фамилией Недобега Е.А.