Материалы конференций


1. Антіпов,  О.М. Управління витратами як засіб максимізації прибутку підприємства / О. М. Антіпов, О.О. Гречишкіна // Управління розвитком: збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск : Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні пробле ми управління економічними процесами промислових підприємств», 14-15 листопада 2006 року. – С. 122-124.

2. Гречишкіна, О.О. Бюджетування як метод управління прибутком підприємства / О.О. Гречишкіна // Соціально-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції: збірник тез міжнародної молодіжної науково-практичної конференції, Луганськ, 14-17 травня 2007 р. –  Луганськ : ЛНПУ ім. Т. Шевченко, 2007. – С. 24-26.

3. Гречишкіна, О.О. Формування механізму управління прибутком підприємства / О.О. Гречишкіна // Збірник тез доповідей  I регіональної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Економіка 2007",  Сєвєродонецьк, 20 квітня 2007 р. – Сєвєродонецьк : ТІ СНУ ім. В. Даля, 2007. – Ч. І. – С. 17-18.

4. Калінеску, Т.В.  Прибуток як передумова стабілізації самодостаності підприємства та його зовнішнього середовища / Т.В. Калінеску, О.О. Гречишкіна // Організація самодостаності промислового регіону : проблеми ринку, економіки і бізнесу: матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції, 18 травня 2007 р., Луганськ. – Луганськ : ЛІПСТ, 2007. – С. 32-37.

5. Кирилов,  О.Д.  Інформаційне забезпечення управління прибутком підприємства // О.Д. Крилов, О.О. Гречишкіна // Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2007 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2007. – С. 31-36. – Режим доступа : http://www.confcontact.com/2007mart/7_kirill.php. –  Загл. с экрана (дата обращения: 05.01.2016).

6. Гречишкіна, О.О. Визначення факторів підвищення соціально-економічних результатів діяльності підприємства / О.О. Гречишкіна // Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції , Луганськ, 26-27 листопада 2008 р. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 233-236.

7. Гречишкіна, О.О. Оптимізація податку на прибуток підприємств як метод управління соціально-економічними результатами / О.О. Гречишкіна, Ю. Г. Недобєга // Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Луганськ, 26-27 листопада 2008 р. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 69-73.

8. Гречишкіна, О.О. Забезпечення інформацією процесу управління соціально-економічним розвитком підприємства/ О.О. Гречишкіна // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління : міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / ред. колегія : В.Т. Семенов [та інш.]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 118-119.

9. Гречишкіна, О.О. Розвиток підприємства  у соціально-економічному середовищі / О.О. Гречишкіна // Економіка та фінанси в умовах глобалізації : досвід, тенденції та перспективи розвитку : І міжнародна науково-практична конференція, 22-24 квітня 2009 р. : у 3 т. / ред. Рада: В.І. Веретенников та ін. – Т. 2 : Секція 3. Економічні проблеми сталого розвитку підприємств. – Макіївка : Макіївський економ.-гуманітарний інститут, 2009. – С. 89-92.

10. Недобєга1, О.О. Соціальна відповідальність в управління соціально-економічним розвитком підприємств / О.О. Недобєга // Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7 жовтня 2009 р. – Сімферополь : ЦРОНІ, 2009. – С. 21-23.

11. Недобєга, О.О. Теоретичні і концептуальні основи управління соціально-економічним розвитком підприємства / О.О. Недобєга // Освіта і наука в умовах глобальних викликів / матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 12-14 червня 2009 р. – Т. ІІ. – Сімферополь : ЦРОНІ, 2009. – С. 53-55.

12. Недобєга, О. О. Ефективність управління соціально-економічним розвитком підприємств / О. О. Недобєга // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол. : Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 213–215.

13. Недобєга, О.О. Визначення рівня соціально-економічного розвитку підприємств на основі теорії бажаності / О.О. Недобєга // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк: ВІЕМ, 2011. – С. 129-131.

14. Недобєга, О.О. Кластеризація як ефективний інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств і регіонів / О.О. Недобєга // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 19–21 травня 2011 р. – Львів : Вид-во  Львівської  політехніки,  2011. – С. 159-161.

15. Недобєга, О.О. Роль податкової політики в соціалізації економіки України / О.О. Недобєга, Д.С. Сирова // Податкова політика: стратегія соціального розвитку: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1 листопада 2012 р. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 82-84.

16. Недобєга, О.О. Щодо недержавного пенсійного забезпечення в Україні / О.О. Недобєга // Податкова політика: стратегія соціального розвитку:  тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1 листопада 2012 р. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 112-114.

17. Nedobiega, O. Сonflict of interests and balance of interests are integral components of Ukrainian tax system // Towards Understanding Conflicts, Aggression, Violence and Peace: XXXVI CICA Conference: Program and abstracts, Heviz, 23-26 June 2013 év. / Edited by J. Martin Ramirez, Camilla Pagani. – Hungary, 2013. – P. 41-43.

18. Гречишкіна, О.О. Проблеми податкового планування господарської діяльності підприємств у сучасному податковому просторі / О.О. Гречишкіна, Є.В. Замогильна // Національний податковий простір: пріоритети та суспільні цінності : тези доповідей  ІV  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції, 7 листопада 2013 р. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 63-66.

19. Недобега, О.О. Роль прибуткового оподаткування підприємств у забезпеченні бюджетно-податкової безпеки України / О.О. Недобега, Т. І. Іолтуховська // Національний податковий простір: пріоритети та суспільні цінності : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7 листопада 2013 р. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 115-119.

20. Недобега, Е.А. Социально-экономические конфликты в современном обществе / Е.А. Недобега // Вызовы современного мира: материалы международной научно-практической конференции, Новосибирск, 24-25 сентября 2013 года; отв. за выпуск: В.В. Глинский. – Новосибирск: НГУЭУ, 2013. – С. 389-394.

21. Недобєга, О.О. Вплив податкових імперативів на розвиток соціальної безпеки / О.О. Недобєга, М.І. Кулєшина // Економіка і фінанси : теорія та практика : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, Феодосія, 26–28 вересня 2013 р. – Луганськ : Ноулідж, 2013. – С. 293-295.

22. Недобєга, О.О. Проблеми розвитку принципів національної системи оподаткування / О.О.Недобєга, Д.Ю. Шевцов // Економіка і фінанси: теорія та практика: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, Феодосія, 26–28 вересня 2013 р. – Луганськ : Ноулідж, 2013. – С. 295-297.

23. Гречишкіна, О.О. Особливості організації митної роботи на підприємствах / О.О. Гречишкіна, Г.О. Козлова // Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства: збірник наукових праць за підсумками ІІ Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і студентів, Донецьк–Лондон, 25 квітня 2014 року. – Донецьк, 2014. – С. 6-9.

24. Гречишкина, Е.А. Оценка инновационной активности предприятий / Е.А. Гречишкина // Управление интеллектуальной собственностью и инновационной активностью хозяйствующих субъектов, коммерциализация технологий - 2014 : междунар. заочная науч.-практ. конф. : сборник научных трудов / редкол.: Е.С. Огурцов (отв. ред.) [и др.]. – 2-е изд., перераб. – Таганрог : Изд-во НОЦ ЗИС КТ Южного федерального университета, 2014. – С. 325-327.

25. Гречишкіна, О.О. Удосконалення системи адміністрування податків як напрям стимулювання митної діяльності підприємств /  О.О. Гречишкіна // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : зб. матер. науково-комунікативних заходів / Держ. фіск. служба України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з проблем оподатк. – Ірпінь, 2014. – С. 63-66.

26. Гречишкина, Е.А. Ветряные установки как источник энергии для развития агроусадьбы / Е. А. Гречишкина, В. С. Аринович // Современное состояние и потенциал развития туризма в России : материалы XII Международной научно-практической конференции, Омск, 26-27 ноября 2015 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный институт сервиса». - Омск : ОГИС, 2015. - б.с.
 
27. Гречишкина, Е.А. Образовательный кластер как форма интеграции образования, науки, производства / Е. А. Гречишкина // Роль филиалов кафедр университетов в интеграции образования, науки, производства : материалы Республиканской научно-практической конференции, Минск, 25-26 ноября 2015 г. / Белорусский национальный технический университет, Республиканский институт инновационных технологий. - Минск : Колорград, 2015. - С. 13-16. 

28. Гречишкина, Е.А. Проблемы и перспективы развития событийного туризма в Республике Беларусь (Пинский регион) / Е. А. Гречишкина, И. В. Голенчук // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 грудня 2015 р. / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського редакційна колегія: А. О. Касич (відповідальний редактор) [та інші]. - Кременчук, 2015. - С. 526-528.
 
29. Гречишкіна, О.О. Адміністрування податку на доходи фізичних осіб страхових компаній / О.О. Гречишкіна, Д.В. Ніколенко // Бюджетно-податкова політика України: до і після АТО на Донбасі : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 листопада 2014 р. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 10-12.

30. Гречишкіна, О.О. Сучасний стан адміністрування митних платежів в Україні / О.О. Гречишкіна, Р.І. Казьміна // Бюджетно-податкова політика України: до і після АТО на Донбасі : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 листопада 2014 р. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 24-28. 

31. Гречишкина, Е.А. Теоретические аспекты устойчивого развития туризма / Е.А. Гречишкина // Устойчивое развитие  экономики: состояние, проблемы, перспективы:  сборник трудов X междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 4 апреля  2016  г. / Мин-во образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – С. 196-198.  

32. Скриба, К. Управление конфликтами в сфере туризма / К. Скриба, Е.А. Гречишкина // Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 19 травня 2016 р. / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. - Луцьк : СНУ, 2016. - С. 198-199.

33. Гречишкина, Е.А. Методические аспекты формирования системы индикаторов устойчивого развития туризма / Е.А. Гречишкина // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XI международной научно–практической конференции, Пинск, 21 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 246-247.

34. Гречишкина, Е.А. Механизм управления устойчивым развитием регионального туризма / Е. А. Гречишкина // Государственное и муниципальное управление: теория, история, практика : материалы VI Международной очно-заочной научно-практической конференции, Ижевск, 20 апреля 2017 г. / редакторы: В.Ю. Войтович, А.А. Мухин. - Ижевск, 2017. - С. 122-132. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29371197. – Дата обращения: 29.09.2017.

35. Гречишкина, Е.А. Налоговая составляющая экономической безопасности Беларуси / Е. А. Гречишкина // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 лютого 2017 р. / редакційна колегія: П.М. Кралюк [та ін.]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 26-29.  

36. Гречишкина, Е.А. Предпосылки использования нейроменеджмента в деятельности турпредприятий / Е. А. Гречишкина, А. Попко // Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи = Экономическая модель современности: задачи, проблемы, перспективы : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Ніжин, 6-7 квітня 2017 року: у 2-х ч. / ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»; редакц. колегія: В.С. Лукач (науковий редактор) [та ін.]. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – Ч. 2. – С. 105-108

37. Гречишкина, Е.А. Роль туристско-рекреационного комплекса в развитии экономики Республики Беларусь / Е. А. Гречишкина, М. В. Романова // Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, Кременчук, 18-19 жовтня 2017 р. / Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського; відповідальний редактор  А.Б. Почтовюк. – Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В.В., 2017. – С. 228-231. 

38. Самоховец, М.П. Основные направления реализации социальных программ и гарантий в Республике Беларусь / М. П. Самоховец, Е. А. Гречишкина // Социально-экономические аспекты качества жизни : материалы II Международной научно-практической конференции, Пермь, 29 июня 2017 г. / Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»; редакционная коллегия: Е.В. Гордеева (предс.) [и др.]. – Пермь : Изд-во «МиГ», 2017. – С. 39-44– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: goo.gl/U1QSKz, свободный. – Дата обращения: 23.11.2017. 

39. Гречишкина, Е.А. Оценка привлечения прямых иностранных инвестиций как инструмента модернизации экономики Республики / Е.А.  Гречишкина  // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 20-21 сентября 2018 года : в 2 т. / Институт экономики Национальной академии наук Беларуси ; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2018. – Т. 1. – С. 139-142

40. Гречишкина, Е.А. Развитие лечебно–оздоровительного туризма в Республике Беларусь / Е. А. Гречишкина // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XII международной научно–практической конференции, Пинск, Республика Беларусь, 27 апреля 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Полесский государственный университет, Экономический факультет [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2018. - С. 213-215. 

41.Гречишкина, Е.А. Социально ответственный бизнес как фактор устойчивого развития сферы туризма / Е.А. Гречишкина // Современные тенденции развития международного туризма в мире и Республике Беларусь в условиях глобализации : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию основания кафедры международного туризма факультета международных отношений Белорусского государственного университета, Минск, 12 октября 2018 года / Белорусский государственный университет, Факультет международных отношений; редкол.: Л. М. Гайдукевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 4-12. 

42. Гречишкина, Е.А. Туристический потенциал и направления развития туризма в Республике Беларусь / Е. А. Гречишкина, М. В. Юнгова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності : матеріали Міжнародного форуму, 28-29 листопада 2018 р. / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. - Кременчук, 2018. - С. 321-325. 

43. Гречишкина, Е.А. Корпоративная социальная ответственность в деятельности туристических предприятий как фактор устойчивого развития туризма / Е. А. Гречишкина, И. Э. Еленская // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XIII международной научно–практической конференции, Пинск, Республика Беларусь, 26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Полесский государственный университет [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – С. 203-205.

44. Еленская, И.Э. Анализ потенциала устойчивого развития туризма в западных районах Припятского Полесья Республики Беларусь / И.Э. Еленская, Е.А. Гречишкина // Жаҳон иқтисодиёти глобализацияси шароитида туризм индустрияси : халқаро илмий-амалий анжуман: мақолалари тўплами, 2019 йил 10 октябрь / Тошкент давлат иқтисодиёт университети; маъсул муҳаррир Б. Ю. Ходиев. – Тошкент : ТДИУ, 2019. – С. 227-233.
 
45. Самоховець, М.П. Багатоукладність бізнес-середовища як фактор сучасного економічного розвитку / М. П. Самоховець, О. О. Гречишкіна // Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація : матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів; Сєвєродонецьк, 24-25 травня 2019 р. / Східноукраїнський національний університет iм. В. Даля: за заг. ред. Целіщева О.Б. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ iм. В. Даля, 2019. – С. 97-100. 

46. Hrechyshkina, О. Assessment of Foreign Trade Development of the Republic of Belarus / О. Hrechyshkina // Modern management - directions, challenges and changes : 1st Inter Science-International Conference on Social Sciences, 29-30 November 2019 / Faculty of Management. - Lodz : University of Lodz, 2019. - б.с.

47. Гречишкина, Е.А. Инвестиции в производство инновационной продукции Республики Беларусь / Е.А. Гречишкина // Тенденции и перспективы развития управления деятельностью хозяйствующих субъектов, потребительских обществ и публичных образований : материалы Международной научно-практической конференции, 11 мая 2020 г.; Научно-практические исследования студентов успешному развитию регионального кластера экономики: материалы Международной студенческой научно-практической конференции, 11 мая 2020 г. / Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», Ижевский филиал ; [под научной редакцией К.В. Павлова, Д.В. Кондратьева, А.В. Тихоновой]. - Ижевск : Шелест, 2020. - С. 19-22.

48. Гречишкина, Е.А. Развитие внешней торговли Республики Беларусь в условиях цифровизации экономики / Е.А. Гречишкина // Гуманитарная миссия обществознания на пороге нового индустриального общества : сборник статей I международного научного форума, Уфа, Республики Башкортостан, 30 июня - 01 июля 2020 г. / Академия наук Республики Башкортостан, Общероссийская общественная организация «Вольное экономическое общество России», ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»; под ред. А.Н. Дегтярева, А.Р. Кузнецовой. - Уфа : Слово, 2020. - С. 81-86.

49. Гречишкина, Е.А. Финансирование устойчивого развития туризма в Республике Беларусь за счет средств республиканского бюджета / Е. А. Гречишкина // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XIV международной научно–практической конференции, Пинск, 24 апреля 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2020. - С. 151-153

50. Гречишкіна, О. О. Зовнішньоторговельні відносини Республіки Білорусь з країнами ЄС / О.О. Гречишкіна, М.П. Самоховець // Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат : збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Київ, 14-15 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Поморська академія в Слупську; редакційна колегія: В.Д. Шинкарук (голова) [та ін.]. - Київ : Міленіум, 2020. - С. 186-188.

51. Самоховец, М.П. Инновационный вектор устойчивого экономического развития Республики Беларусь / М. П. Самоховец, Е. А. Гречишкина // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XIV международной научно-практической конференции, Пинск, 24 апреля 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2020. - С. 66-68

52. Самоховец, М.П. Роль инноваций, инвестиций и интеграции в обеспечении устойчивого экономического развития Республики Беларусь / М.П. Самоховец, Е.А. Гречишкина // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції : збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції, Рівне, 14 травня 2020 року / Національний університет водного господарства та природокористування; організаційний комітет: В.С. Мошинський (голова оргкомітету) [та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2020. - С. 147-149.


1 С 2009 г. по 2014 г. Гречишкина Е.А. печаталась под фамилией Недобега Е.А.